เรือนจำ จ .อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

เรือนจำ จ .อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ


เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณลานจอดรถหน้าเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์จากการนำของนายดิเรก สุขเกษม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์คอยให้การต้อนรับ


นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผวจ.อุตรดิตถ์ประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวตล้อมไป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


โดยมีนายดิเรก สุขเกษมผบ.เรือนจำกล่าวรายงาน…ด้วยเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประเภทกิจกรรมด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกป่าและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ด้านหลังเรือนจำ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ครั้งนี้


เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567เพื่อให้ผู้กระทำผิดของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้แก่ผู้ต้องขัง ผู้ถูกคุมประพฤติ เด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสทำงานสาธารณประโยชน์และบริการสังคม เป็นการชดเชยความผิดที่ได้กระทำให้กับสังคมเพื่อให้ผู้กระทำผิดของกระทรวงยุติธรรมได้รับการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างทักษะ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้รักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนกล้าไม้สำหรับใช้ในการปลูกป่าจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน.500.ต้นโดยกำหนดพื้นที่ในการปลูกป่าบริเวณส่วนป่าเฉลิมพระเกียรติหลังเรือนจำ และบริเวณพื้นที่เรือนจำที่ว่างเปล่า รวม 3 ไร่ระยะเวลาในการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม2567
ซึ่งหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดกิจกรรมดังกล่าวแล้วได้มอบต้นกล้าให้กับ ผบ.เรือนจำและเจ้าหน้าที่ตลอดจนหน่วยงานที่เข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว

เอนก ธรรมใจ

รายงาน

Copyright © 2023 สํานักข่าวภูมิภาค.com All rights reserved.