สปท. ป.ป.ท. ขับเคลื่อน “เครือข่าย PACC ต้านทุจริต”

สปท. ป.ป.ท. ขับเคลื่อน “เครือข่าย PACC ต้านทุจริต” 


โดย กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ร่วมกับ สำนัก จเร กอ.รมน. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลากอ.รมน.จังหวัด ส.ข. ปปท.เขต ๙ และเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เปิดบ้าน ป.ป.ท. (Open House) “ลงพื้นที่ ก่อนเกิดเรื่อง”


วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 สปท. ป.ป.ท. ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันการทุจริตในการส่งเสริมและสนับสนุนการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต โดยมี พลเอก อรชัย บุญสุขจิตเสรี กรรมการ สปท. ป.ป.ท. นายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา พ.อ.ชัยณรงค์ เชียงทอง ผช.จเร กอ.รมน. พ.ท.กรีฑา ชูทิ้ง ผู้แทน กอ.รมน. จังหวัด ส.ข. พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่เปิดบ้าน ป.ป.ท. (Open House) ในกรณีได้รับข้อมูลในกรณีมีการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางถึงร้อยละ 30 – 60 จึงเห็นควรเฝ้าระวัง ป้องกัน และกำชับแนะนำ ให้ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการให้เป็นไปตาม TOR ที่กำหนด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ซอยขนาบน้ำ ตอน 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วงเงินงบประมาณ 6,446,000 บาท วงเงินตามสัญญา 4,315,000 บาท ปัจจุบันมีการดำเนินการแล้วร้อยละ 73 โดยผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งมอบงานในงวดที่ 3 และงวดที่ 4 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญา เนื่องจากงานฝาคูระบายน้ำคอนกรีตไม่เรียบร้อยและมีเหล็กเสริมโผล่ เกิดรอยร้าวบนฝาคอนกรีต คูระบายน้ำบางส่วนได้รับความเสียหาย และมีแนวท่อประปาและเสาไฟฟ้าที่อยู่บริเวณผนังคูระบายน้ำคอนกรีตโดยผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องก่อนทำการตรวจรับงาน ทั้งนี้ ปปท.เขต 9 จะได้มีติดตามการดำเนินโครงการเป็นระยะก่อนดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามแบบ TOR กำหนด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณ และ กปก. จะได้มีหนังสือเพื่อแจ้งข้อสังเกต และเสนอแนะหลังจากการลงพื้นที่ไปยังเทศบาลเมืองควนลัง ต่อไป


กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 

Copyright © 2023 สํานักข่าวภูมิภาค.com All rights reserved.